WSPÓŁPRACA

Zostań naszym Partnerem Handlowym…

Ogólne Warunki Współpracy.

I. Postanowienia ogólne.

 1. 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część wszystkich zachodzących w Firmie Fischer Automotive sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Mroczków 4a, 26-120 Bliżyn, KRS nr 0000610274 (zwanym dalej: Fischer Automotive) aktywności w ramach procesu sprzedaży.

 2. 2. Poniższe warunki mają charakter ogólny a szczegółowe zapisy mogą być rozszerzone i dodefiniowane w ramach odrębnych, wzajemnych, porozumień z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Oferty cenowe.

 1. 1. Ceny podawane przez Fischer Automotive są zawsze cenami netto.

 2. 2. Oferty cenowe i dostaw bazują na warunkach Ex-Works (Incoterms 2018), jeżeli strony nie ustaliły innej bazy.

 3. 3. Oferty cenowe Fischer Automotive są wiążącymi, jeśli strony nie uzgodniły inaczej, w okresie 30 dni od daty publikacji i mogą zostać w tym czasie unieważnione przez Fischer Automotive w każdym czasie.

III. Płatności i warunki handlowe.

 1. 1. Warunki handlowe ustalane są indywidualnie z kupującym i stanowią tajemnicę handlową, do której przestrzegania zobowiązują się zarówno Kupujący jak i Fischer Automotive.

 2. 2. Potrącenia przez Kupującego są wykluczone przez Fischer Automotive.

 3. 3. Fischer Automotive dopuszcza możliwość wzajemnej kompensacji należności, jednakże wyłącznie po udzieleniu na to pisemnej akceptacji Fischer Automotive.

 4. 4. W przypadku przekroczenia przez Kupującego uzgodnionego terminu płatności Fischer Automotive zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych.

IV. Oferty i dostawa

 1. 1. Oferty Fischer Automotive składane są niewiążąco, z zastrzeżeniem możliwych zmian warunków sprzedaży.

 2. 2. Podstawą przyjęcia do realizacji zamówienia jest oficjalnie złożone zamówienie w formie pisemnej (e-mail, fax) lub w innej ,uzgodnionej i zaakceptowanej przez obie strony. Zamówienie powinno zawierać takie elementy, jak: ilość zamawianego towaru, termin realizacji, miejsce dostawy.

 3. 3. Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji tylko po pisemnym (e-mail, fax) potwierdzeniu przez Fischer Automotive.

 V. Reklamacje

 1. 1. Fischer Automotive ponosi odpowiedzialność tylko za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego wykonania, wad materiałowych lub niezgodności dostawy pod względem ilości. Odpowiedzialność Fischer Automotive za wady jakościowe wynika z właściwych przepisów ogólnych regulujących te kwestie.

 2. 2. Obowiązek odpowiedzialności Fischer Automotive za wady wygasa, jeśli na dostarczonym towarze dokonano zmian, lub jeśli kupujący nie spełnił naszego wezwania do odesłania wadliwego towaru.

 3. 3. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia kompletności i zgodności dostawy w ciągu 14 dni od przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki lub uszkodzeń opakowań, niezgodności powinny być zapisane w protokole reklamacyjnym oraz liście przewozowym i potwierdzone przez spedytora. Powyższe dokumenty są podstawą do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych lub jakościowych po rozpakowaniu przesyłki, należy je zgłosić w ciągu 14 dni roboczych od dostawy. Po upływie tego terminu domniemywa się, że towar został dostarczony w nienagannym stanie czyli bez wad i oraz w uzgodnionej ilości i asortymencie.

 4. 4. Reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie i mogą być dostarczane listownie, faksem, pocztą elektroniczną. Reklamacje ustne nie są uwzględniane.

 5. 5. Fischer Automotive deklaruje standardowy czas rozpatrzenia reklamacji na 30 dni od dnia uznania reklamacji przez Fischer Automotive a w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań Fischer Automotive zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o wydłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji.

VI. Siła wyższa.

 1. 1. Fischer Automotive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwłokę lub zaniechanie w przypadku niespodziewanych zdarzeń w obrębie procesu produkcyjnego i w przypadku zdarzeń klasyfikowanych jako wynik działania siły wyższej.

VII. Poufność

 1. 1. Wszelkie informacje handlowe oraz techniczne wzajemnie wymieniane pomiędzy Kupującym a Fischer Automotive stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być ujawniane stronom trzecim. Udowodnione naruszenie tej zasady może być podstawa do dochodzenia przez druga stronę stosownych roszczeń.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. 1. Fischer Automotive kierując się chęcią polubownego załatwiania ewentualnie wynikłych sporów i deklaruje gotowość do podejmowania działań zmierzających ku temu.

 2. 2. W przypadku skierowania przez jedną ze stron sprawy na drogę sądową Fischer Automotive poddaje się jedynie jurysdykcji prawa polskiego a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów uznaje się sąd właściwy dla adresu rejestracji Fischer Automotive.

 3. 3. Kupujący zobowiązuje się do informowania Fischer Automotive o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację wcześniejszych ustaleń i zobowiązań W przypadku niepowiadomienia na piśmie drugiej Strony o zmianie adresu, wszelkie zawiadomienia i dokumenty (np. faktury) przesłane na adres wskazany w części wstępnej Umowy lub wynikający z ostatniego zawiadomienia o zmianie adresu, uważa się za doręczone Stronie. Dla skuteczności doręczenia bez znaczenia pozostaje fakt, czy Strony zapoznały się z treścią zawiadomienia bądź dokumentu.

 4. 4. Akceptując niniejsze OWW Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fischer Automotive w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Fischer Automotive.

Certyfikaty

Certyfikat ISOCertyfikat TEC_Alliance
Certyfikat EAC         Certyfikat FORBES